Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена областна (междуселищна) транспортна схема от квотата на Община Алфата

30/3/2015