Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Полумасивна сграда - здравен пункт, намираща се в поземлен имот VIII-кооперативен дом, кв.8 по РП на с.Васил Левски.

2/3/2021