Конкурс за предоставяне на социални услуги: "Домашен социален патронаж", "Обществена трапезария" и "Приготвяне и доставяне на храна за деца, настанени в КЦД"

23/11/2011
О Б Я В А
       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.8от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.37, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане  и Заповед № РД-320/18.11.2011г. ще се проведе
К О Н К У Р С
за предоставяне на социални услуги на територията на Община Алфатар за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г., както следва:
  •  За предоставяне на дейността „Домашен социален патронаж”, включваща обгрижване на възрастни  и самотни хора, приготвяне на храна и доставка на същата по домовете.
  • За предоставяне на дейността „Обществена трапезария”, включваща осигуряване на ежедневна безплатна топла храна на възрасти и деца от рискови групи.
  • За приготвяне и доставяне на  храна за деца, настанени в Кризисен център гр.Алфатар.
1.             Условия за участие в конкурса и изисквания към кандидатите: В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.
2.             Финансиране и начин на предоставяне на средствата: Финансирането е със средства от републиканския  и общинския бюджет, разпределени както следва:
·         за дейност „Социална трапезария” – от републиканския бюджет в размер до одобрените и получени средства по проекта и от общинския бюджет в размер до 300 лв. месечно за времето на действие на проекта;
·         за дейност „ДСП” в размер до 1,20 лв. на  обгрижен възрастен за един ден;
·         за дейност Кризисен център – до 3,50 лв. на ден за дете или до 8 000 лв.годишно, на база реално извършени доставки. Същите се предоставят ежемесечно след представени справки за извършените видове услуги и фактуриране на същите.
3.             Документи за участие:
3.1.            Лиценз от Агенция социално подпомагане за извършване на различните видове социални дейности.
3.2.            Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.3.            Информация за финансовото състояние на кандидата – информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите за последните три години.
3.4.            Автореференция от кандидата, придружена със списък на изпълнявани социални услуги през последните три години.
3.5.            Референции за добро изпълнение на социални услуги.
3.6.            Декларация за средния годишен брой и квалификация на работниците и служителите за последните три години.
3.7.            Декларация за техническо оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на социалните услуги.
3.8.            Данни за собствено или наето помещение за извършване на услугите и доказателствени документи за това.
3.9.            Ценово предложение.
4.             Начин на оценяване: Предложена най-ниска цена.
5.             Дата, час и начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 04.01.2012 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Алфатар, ул. „Й. Петров” №6, ет.3. Конкурсът ще се проведе по документи.
6.             Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: Документите за участие в конкурса се подават в община Алфатар – гр. Алфатар, ул. „Й. Петров” №6, ет.3, стая 22, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.30 до 17.00  часа  в срок до 17,00 часа на 03.01.2012 г.
7.             Краен срок за обявяване на резултатите: Не по – късно от 18.01.2012 г.
 
КМЕТ НА ОБЩИНАТА: / п/
                                  / Й.УЗУНСКА/