Резултат от ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

7/8/2020