Обявен е публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища от ОПФ до 30.09.2020 г.

18/5/2020