Полезна информация

13/11/2015

Географско положение на общината 

Карта на община Алфатар

Община Алфатар е разположена в североизточната част на Република България, включена е в структурата на Област Силистра и граничи с общините: Кайнарджа, Силистра, Дулово и Тервел. Стратегическото положение на общината произтича от това, че прeз нейната територия преминават транспортните връзки между областния център Силистра и морско пристанище Варна, градовете Дулово, Шумен, Тервел, Добрич. Разстоянието от общинския център – гр.Алфатар до по-големите градове е, както следва: 23км до гр.Силистра и 26км до КПП Силистра, 125км до гр.Варна, 135км до гр.Русе, 82км до гр.Разград, 70км до гр.Добрич, 30км до гр.Тервел, 75км до гр.Шумен, 540км до гр.София, 140км до Букурещ - Румъния, 40км до гр.Кълъраш - Румъния, 100км до гр.Констанца - Румъния. През общината преминава ЖП-линия, има ЖП-спирка.
 
Територията на общината е  248 564 дка, от които:
- Населени места -                     8 415 дка
- Селскостопански  фонд -    133 906 дка       .
- Горски фонд  -                      104 837 дка
- Водни площи -                              98 дка
- Пътища-                                    1 406 дка

 

Административно-териториални характеристики

Алфатар е община от 4 категория (ЕКАТТЕ – SLS01), съгласно заповед на Министъра на регионалното развитие № РД-02-14-2021/14.08.2011 г. за категоризация на общините в Република България

Община Алфатар  се състои от седем населени места – един град и 6 села, както следва:
- гр. Алфатар (ЕКАТТЕ – 00415 с 4 категория);
– с.Алеково – кметство (ЕКАТТЕ – 00240 с 6 категория);
- с.Бистра – кметство (ЕКАТТЕ – 04145 с 7 категория);
- с.Чуковец – кметство (ЕКАТТЕ – 81712 с 7 категория);
- с.Васил Левски - кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 10210 с 8 категория);
-с.Кутловица - кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 40751 с 8 категория);
- с.Цар Асен- кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 78063 с 8 категория);

 

Население

Населението на Община Алфатар към 03.02.2015г. е 3 546 души по постоянен адрес и 2 973 души по настоящ адрес.