Обявен е търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ 00415.503.3245 по КККР на гр.Алфатар, с площ от 3339 кв.м. - за отглеждане на едногодишни земеделски култури

13/4/2023