Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №00240.60.267 по КККР за неурбанизираната територия на с.Алеково

23/3/2022