Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ 00240.60.236 по КККР на неурбанизирана територия на с.Алеково

15/2/2023