[<div id="bodyContent"><h1>СТРОИТЕЛСТВО - ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗУТ</h1><h6>7/12/2015</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a></div><div class="DisplaySubpages" style="margin-bottom: 15px;"><ul><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00020896?OpenDocument">Обява на Община Алфатар за инвестиционно предложение "Основен ремонт на покрив на съществуваща административна сграда с. Бистра, община Алфатар"</a> - 29/3/2023</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001F952?OpenDocument">Инвестиционно предложение на община Алфатар "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS 2001 /до с.Васил Левски/"</a> - 17/11/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001F8C2?OpenDocument">Проект за ИПУП-ПР, КП за УПИ XIV-40 с.Алеково</a> - 11/11/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001EC5A?OpenDocument">Съобщение за открита процедура за издаване на разрешение за водовземане от тръбен кладенец в ПИ 00415.171.1268 по КККР на гр.Алфатар</a> - 28/7/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001860E?OpenDocument">Регистър на издадените разрешения за строеж 2020г. </a> - 18/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B102?OpenDocument">Заповед №РД-748/16.12.2020 г. за допускане изработване на ПУП- ПР за УПИ №ІІ-1391, кв.134 по РП на гр.Алфатар. </a> - 16/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B0AE?OpenDocument">Обява за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Газово стопанство за компресиран газ, площадкови газопроводи и газови инсталации, захранващи три газови котелни в млекопреработвателно предприятие”</a> - 15/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B086?OpenDocument">Заповед № РД-741/09.12.2020г. за одобряване ИПУП-ПЗ за УПИ I-3277, кв. 155 гр. Алфатар</a> - 10/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B07E?OpenDocument">Публичен регистър на одобрените проекти: ПУП-ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП - 2020</a> - 10/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B03E?OpenDocument">Заповед № РД-725 от 30.11.2020г. за допускане на ПУП–ПР на УПИ XI-125 с. Васил Левски</a> - 30/11/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AFB6?OpenDocument">Заповед №РД-689/11.11.2020 г. за одобряване изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-599, кв.60 по РП на гр.Алфатар </a> - 11/11/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AF02?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП-ПР за УПИ III-599 и УПИ ХVIII-599, кв.60 по регулационния план на гр.Алфатар. </a> - 4/11/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AEAE?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение за изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №3" в УПИ ХI-1364, кв.123 по РП на гр.Алфатар. </a> - 29/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AE22?OpenDocument">Заповед №РД-651/21.10.2020 г. на Кмета на община Алфатар за допускане изработване на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-599 и УПИ ХVІІІ-599, кв.60 по плана на гр.Алфатар. </a> - 21/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AE2A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "Алфадом Дизайн" ЕООД за "Промяна на предназначението на съществуваща селскостопанска сграда в дървопреработващо предприятие и складове за материали" в УПИ І-3277, кв.155 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар. </a> - 21/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001ADB6?OpenDocument">Уведомление за ИП- Изграждане на "Газово стопанство за компресиран газ, площадкови газопроводи и газови инсталации, захранващи три газови котелни в млекопреработвателно предприятие- Алфатар", находящо се в имот с идентификатор 00415.202.5, гр.Алфатар. </a> - 13/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A4DA?OpenDocument">Обява от "Профарм Груп" ООД за изграждане на "Газово стопанство за компресиран газ, площадкови газопроводи и газови инсталации, захранващи три газови котелни в млекопреработвателно предприятие- гр.Алфатар” находящо се в имот с идентификатор №00415.202.5 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар, община Алфатар</a> - 21/9/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A36E?OpenDocument">Заповед №РД-587/27.08.2020 г. за одобряване изменение на КП за имоти с пл.№227 и пл.№228 и изменение на ПУП- ПР за УПИ ХV-227 и УПИ ХVІ-228, кв.2 по плана на с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 27/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A376?OpenDocument">Заповед №РД-588/27.08.2020 г. за одобряване изменение на КП за имоти с пл.№238 и пл.№239 и изменение на ПУП- ПР за УПИ VІІ-238 и УПИ VІІІ-239, кв.5 по плана на с.Кутловица, община Алфатар. </a> - 27/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A256?OpenDocument">Обявление за издадена заповед за одобряване проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ХХІІІ-138, кв.20 по регулационния план на с.Алеково, община Алфатар</a> - 5/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A24E?OpenDocument">Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ</a> - 5/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A16E?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на КП за имот с пл.№42 и изменение на ПУП- ПР за УПИ Х-42, кв.2 по КРП на с.Цар Асен, община Алфатар</a> - 4/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A146?OpenDocument">Обявление за издадена заповед №РД-541/29.07.2020 г. за одобряване проект за изменение на КП за имот с пл.№23 и изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ ХІ-23, кв.7А по КРП на с.Васил Левски, община Алфатар. </a> - 29/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A0C2?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на КП на имот №138 и изменение на ПУП- ПР за УПИ ХХІІІ-138, кв.20 по КРП на с.Алеково, община Алфатар</a> - 20/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A05A?OpenDocument">Заповед №522/15.07.2020 г. за допускане изменение на КП за имот №42 и изменение на ПУП-ПР за УПИ №Х-42, кв.2 по РП на с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 17/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A062?OpenDocument">Заповед №РД-523/15.07.2020 г. за допускане изменение на КП за имот с пл.№170 и изменение на ПУП-ПР заУПИ VІІ-170 и УПИ VІІІ-170, кв.5 по КРП на с.Кутловица, община Алфатар. </a> - 17/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A06A?OpenDocument">Заповед №РД-524/15.07.2020 г. за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за парцел 31 и УПИ ХLI-505, кв.158 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар. </a> - 17/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00019DDA?OpenDocument">Заповед № РД - 478/17.06.2020 г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП - ПР за УПИ XXIII-138, кв. 20 по плана на с. Алеково, община Алфатар. </a> - 17/6/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000193F6?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение за обект: "Модернизация на животновъден обект- Кравеферма" в УПИ ІV-123, V-123 и VІ-123, кв.7А, с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 4/6/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00019406?OpenDocument">Заповед №РД-457/03.06.2020г. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ І-113 и УПИ ІІ-330, кв.8, с.Васил Левски, община Алфатар. </a> - 3/6/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001925A?OpenDocument">Заповед №РД-445/27.05.2020г. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІІ-63, кв.4, с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 27/5/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00019252?OpenDocument">Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ. Проект за изменение на ПУП- План за регулация за УПИ І-113 и УПИ ІІ-330 в кв.8 по плана на с.Васил Левски, община Алфатар. </a> - 27/5/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A17A?OpenDocument">Заповед №РД-336/20.05.2020 г. за допускане изработване на КПИИ- ИПУП- ПРЗ за УПИ ХІ-123, кв.7А по КРП на с.Васил Левски, община Алфатар. </a> - 20/5/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000190CE?OpenDocument">Заповед №РД-325/13.05.2020год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ І-113 и УПИ ІІ-330, кв.8 по кадастралния и регулационен план на с. Васил Левски, община Алфатар </a> - 13/5/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018F9A?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-63 и ІV-63, кв.4 по КРП на с.Цар Асен, община Алфатар</a> - 30/4/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018E2E?OpenDocument">Заповед №РД-262/15.04.2020год. за одобряване изменение на КП за имот с пл.№23 и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-23, кв.2А по КРП на с.Чуковец, община Алфатар</a> - 16/4/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018B6A?OpenDocument"> Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ І-23, ІІ-23, ІІІ-23, ІV-24, V-23 и VІобщ., кв.2 по плана на с.Чуковец, община Алфатар</a> - 13/3/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018B62?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ І-23, ІІ-23, ІІІ-23, ІV-24, V-23 и VІобщ., кв.2 по плана на с.Чуковец, община Алфатар</a> - 13/3/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018A4A?OpenDocument">Заповед № РД-140/26.02.2020г. за одобряване на ПУП- ПЗ за ПИ с идент.№00415.150.8 по КККР на гр.Алфатар. </a> - 27/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018A52?OpenDocument">Заровед № РД-141/26.02.2020г. за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ХV-216 и УПИ ХVІ-217, кв.1 по РП на с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 27/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000189BA?OpenDocument">Заповед №РД-122/19.02.2020г. за допускане изработване проект за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІІ-63 и УПИ ІV-63, кв.4 по КРП на с.Цар Асен, община Алфатар</a> - 20/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000187A2?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение с рег. №0472/06.02.2020г. от Ферхан Махмуд за обект:"Модернизация на животновъден обект- кравеферма в с.Цар Асен, УПИ ІХ и Х-119</a> - 6/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001873E?OpenDocument">Заповед №РД-083/29.01.2020год. за допускане изработване на КПИИ- ИПУП-ПР и ИП за УПИ ХІ-23, кв.7а, с.Васил Левски, община Алфатар </a> - 3/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001870A?OpenDocument">Обява от "НУР ПИЛЕ" ЕООД за среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение</a> - 30/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000186CE?OpenDocument">Заповед №РД-021/22.01.2020год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ І-23, ІІ-23, ІІІ-23, ІV-24, V-23 и VІ-общ., кв.2 по плана на с.Чуковец, община Алфатар </a> - 23/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018696?OpenDocument">Решение №023 от протокол №03/27.12.2019 год. на общински съвет гр.Алфатар</a> - 20/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001867E?OpenDocument">Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ</a> - 16/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018686?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-13,кв.1, с.Цар Асен община Алфатар</a> - 16/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001864E?OpenDocument">Заповед №РД-013/08.01.2020год. за одобряване на ИПУП- ПРЗ за УПИ №ХLI-505 "За животновъдна ферма", кв.158 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар. </a> - 10/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D92?OpenDocument">Решение №011 от протокол №02/25.11.2019 год. на общински съвет гр.Алфатар </a> - 23/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D9A?OpenDocument">Решение №012 от протокол №02/25.11.2019 год. на общински съвет гр.Алфатар. </a> - 23/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014A5A?OpenDocument">Регистър на издадените разрешения за строеж 2019 г.</a> - 19/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D3A?OpenDocument">Заповед №РД-788/18.12.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-13, кв.1 по плана на с.Цар Асен, община Алфатар</a> - 18/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D42?OpenDocument">Заповед №РД-792/18.12.2019год. за одобряване Изменение на подробен устройствен план- план за застрояване/ИПУП- ПЗ/ за УПИ ХІ "Детски дом", кв.123 гр.Алфатар </a> - 18/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D76?OpenDocument">Заповед №РД-793/18.12.2019год. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ №VІІ-221, кв.4 по плана на с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 18/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D7E?OpenDocument">Заповед №РД-794 от 18.12.2019год. за одобряване Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ ІХ-1176,1177,1181,1182,1183 в кв.106 по плана на гр.Алфатар и частично изменение на непроведената улична регулация от ос.т.280, преминаваща през ПИ с идентификатори №00415.502.5165 и №00415.502.5166 по КККР на гр.Алфатар.</a> - 18/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B5A?OpenDocument">Заповед №РД-757/20.11.2019год. за одобряване ИПР за кв.42, имот с пл.№397 по РП на гр.Алфатар, представляващ ПИ с идентификатор №00415.502.397 по КК и КР на гр.Алфатар </a> - 22/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B22?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение </a> - 15/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B12?OpenDocument">Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на КРП, кв.4, УПИ VІІ-33, с.Цар Асен, община Алфатар. </a> - 14/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B1A?OpenDocument">Заповед №РД-746/13.11.2019год. за допускане изработване на КПИИ за УПИ ХІ- за "Детски дом" кв.123, гр.Алфатар, община Алфатар </a> - 13/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B02?OpenDocument">Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на РП за кв.42 за ПИ с идентификатор №00415.502.397, гр.Алфатар. </a> - 11/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B0A?OpenDocument">Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПР за кв.106, ПИ №00415.502.5165 и №00415.502.5166, гр. Алфатар. </a> - 11/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017A16?OpenDocument">Заповед №РД-700 от 30.10.2019г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-33, с.Цар Асен. Скица- предложение за изменение на кадастрален и регулационен план за УПИVІІ-33, с.Цар Асен </a> - 30/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000179FE?OpenDocument">Заповед №РД-701/30.10.2019г. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХХІ-235, кв.13, с Кутловица, община Алфатар </a> - 30/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001794A?OpenDocument">Заповед № РД-683 за допускане изменение на ПУП- ПР за УПИ І, кв.42, гр.Алфатар </a> - 23/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001793E?OpenDocument">Заповед №РД-684 за допускане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №00415.150.8 по КК и КР на гр.Алфатар </a> - 23/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017886?OpenDocument">Заповед №РД-667/16.10.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот гр. Алфатар</a> - 17/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000177FA?OpenDocument">Обява за информация за ОВОС</a> - 9/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001780E?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за имот с пл.№107, с Кутловица, община Алфатар </a> - 9/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017792?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение за обект:"Сградно водопроводно отклонение" за УПИ ХІV-151, кв.14, с.Чуковец, община Алфатар. </a> - 4/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017776?OpenDocument">Заповед №РД-649/02.10.2019год. за одобряване изменение на КРП за имот с пл.№114, кв.13, с.Чуковец, община Алфатар </a> - 3/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016D42?OpenDocument">Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ. Проект за изменение на РП за УПИ V-114, кв.13 , с.Чуковец, община Алфатар </a> - 20/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016D3A?OpenDocument">Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ. </a> - 19/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000169FE?OpenDocument">РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ</a> - 10/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016B52?OpenDocument">Заповед №РД-576/04.09.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот с. Чуковец</a> - 4/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016AEA?OpenDocument">Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Димитров </a> - 29/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016AE2?OpenDocument">Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Димитров</a> - 29/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016A1E?OpenDocument">Заповед №РД-522/07.08.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот с.Алеково</a> - 12/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016A06?OpenDocument">Oбявление на решение № 460 на ОбС Алфатар </a> - 9/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016A0E?OpenDocument">Oбявление на решение № 461 на ОбС Алфатар</a> - 9/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000169E2?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Димитров</a> - 7/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001676A?OpenDocument">Заявления за предоставяне на услуги</a> - 25/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016736?OpenDocument">Oбявление на решение № 441 на ОбС Алфатар </a> - 23/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016686?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот №217, с. Алеково </a> - 11/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015E06?OpenDocument">Обява за Инвестиционно предложение от "НУР ПИЛЕ" ЕООД </a> - 2/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015E12?OpenDocument">Уведомление за инвестиционно предложение от "НУР ПИЛЕ" ЕООД </a> - 2/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015C2E?OpenDocument">Заповед № РД - 406/ 19.06.2019 г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот №107, с.Кутловица </a> - 19/6/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015C36?OpenDocument">Заповед №РД-407/19.06.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот №217, с.Алеково </a> - 19/6/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015BFE?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ХV-567 и УПИ ХІV-567, кв.62 по РП на гр.Алфатар</a> - 13/6/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015BB2?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от НУР ПИЛЕ ЕООД</a> - 7/6/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000159F2?OpenDocument">Обявление за Заповед №РД-378/29.05.2019год. за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ Х-351, кв.33 с.Алеково </a> - 31/5/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000159A2?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение на КП и ПУП–ПР за имот №83 с. Чуковец</a> - 23/5/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000158E2?OpenDocument">Заповед №РД-331/08.05.2019г. за допускане на изменение на КП и ПУП–ПР за имот № 281 в с. Васил Левски</a> - 8/5/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000158EE?OpenDocument">Заповед №РД-332/08.05.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот №503 и №508 гр. Алфатар</a> - 8/5/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001588E?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за имот №351 с. Алеково</a> - 8/5/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000157FA?OpenDocument">Заповед №РД-311/24.04.2019г. за допускане на изменение на КП и ПУП–ПР за имот №83 с. Чуковец</a> - 24/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015802?OpenDocument">Заповед №РД-312/24.04.2019г. за допускане на изменение на КП и ПУП–ПР за имот №351 с. Алеково</a> - 24/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001580A?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение на КП и ПУП–ПР за имот № 281 в с. Васил Левски</a> - 24/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015726?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за имот №503 и №508 гр. Алфатар</a> - 16/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000156FA?OpenDocument">Заповед №РД-270/10.04.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот №547 гр. Алфатар</a> - 10/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001567E?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Димитров</a> - 1/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014E62?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за имот №547 гр. Алфатар</a> - 26/3/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014D9E?OpenDocument">Регистър на техническите паспорти 2019 год.</a> - 8/3/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014D96?OpenDocument">Публичен регистър на одобрените ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП 2019 год.</a> - 7/3/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014D3A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Димитров</a> - 27/2/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014AE6?OpenDocument">Заповед №РД-057/30.01.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот №621 гр. Алфатар</a> - 30/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014AEE?OpenDocument">Заповед №РД-058/30.01.2019г. за одобрениена изменение на КП и ПУП–ПР за имот № 28 в с. Васил Левски</a> - 30/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014AF6?OpenDocument">Регистър на техническите паспорти</a> - 24/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000149FE?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за имот в с. Васил Левски</a> - 16/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001493E?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР гр. Алфатар</a> - 10/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014946?OpenDocument">Регистър на издадените разрешения за строеж 2018 г.</a> - 21/12/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014882?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "ТОЛУМБОВИ" ЕООД</a> - 12/12/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014802?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "ИНТЕР АГРО ТРАНС" ЕООД</a> - 6/12/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000147AE?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "Интер Инженеринг Технолоджи" ЕООД</a> - 28/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001471E?OpenDocument">Обявяване на решение №369 на ОбС гр. Алфатар</a> - 22/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013C72?OpenDocument">Обява за инвестиционно намерение от БТК ЕАД</a> - 5/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013C7A?OpenDocument">Заповед №РД-656/02.11.2018г. за одобряване на ПУП–ПР, гр. Алфатар</a> - 2/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013096?OpenDocument">Публичен регистър на одобрените ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП</a> - 2/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013B42?OpenDocument">Заповед №РД-616/24.10.2018г. за одобряване на ПУП–ПР, гр. Алфатар</a> - 25/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013B2A?OpenDocument">Заповед №РД-610/18.10.2018г. за одобряване на ПУП-ПР за имот №55 с. Васил Левски</a> - 18/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013A76?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от Живка Събева Христова</a> - 9/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013B92?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП-ПР, гр. Алфатар</a> - 9/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013D5E?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП-ПР, гр. Алфатар</a> - 5/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013A06?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот в с. Васил Левски</a> - 28/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001396E?OpenDocument">Обявление за изменение на КП и ПУП–ПР за с. Бистра</a> - 14/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001387E?OpenDocument">Заповед №РД-515/05.09.2018г. за допускане изработване на КПИИ с. Алеково</a> - 5/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000138A2?OpenDocument">Заповед №РД-517/05.09.2018г. за изменение ПУП-ПР за УПИ I - 55 с. Васил Левски</a> - 5/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013886?OpenDocument">Заповед №РД-518/05.09.2018г. за изменение ПУП-ПР за УПИ XII - 227 с. Алеково</a> - 5/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001373A?OpenDocument">Заповед №РД-475/22.08.2018г. за допускане изработване на КПИИ гр. Алфатар</a> - 22/8/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001374A?OpenDocument">Обявление на решение №354 на ОбС за допускане изработване на ПУП-ПР гр. Алфатар </a> - 22/8/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013742?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за УПИ XII - 227 с. Алеково</a> - 22/8/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001368A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Марин Стайков"</a> - 7/8/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000135D2?OpenDocument">Обявяване на решение №345 на ОбС гр. Алфатар</a> - 27/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000135C2?OpenDocument">Заповед №РД-447/25.07.2018г. за одобрение на КП и ПУП–ПР за имот в с. Васил Левски</a> - 25/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000135CA?OpenDocument">Обявление за издадена Заповед №РД-447/25.07.2018 г.</a> - 25/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000134F2?OpenDocument">Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ</a> - 11/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000134BA?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП–ПП за "Нетуоркс - България" ЕООД</a> - 4/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000133AA?OpenDocument">Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ кв. 116 гр. Алфатар</a> - 22/6/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001338E?OpenDocument">Обявяване на решение №336 на ОбС гр. Алфатар</a> - 15/6/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012602?OpenDocument">Заповед за одобряване ПУП–ПЗ за ПИ №002049 в с. Кутловица</a> - 2/5/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000125FA?OpenDocument">Заповед за одобряване ПУП–ПЗ за ПИ №002074 в с. Кутловица</a> - 2/5/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000125EE?OpenDocument">Заповед за одобряване ПУП–ПЗ за ПИ №006002 в с. Кутловица</a> - 2/5/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000124BA?OpenDocument">Заповед №РД-263/25.04.2018г. за одобрение на ПУП–ПР за имот №117 в с. Васил Левски</a> - 25/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000124C2?OpenDocument">Заповед №РД-264/25.04.2018г. за одобрение на КП и ПУП–ПР за имот №329 в с. Васил Левски</a> - 25/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000124B2?OpenDocument">Обявление за изработване на ПУП–ПП за нуждите на "Нетуоркс - България" ЕООД</a> - 25/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012626?OpenDocument">Публичен регистър на одобрените проекти: ПУП-ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП</a> - 25/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000124CA?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП–ПЗ за ПИ №002049 в с. Кутловица</a> - 24/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000124DA?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП–ПЗ за ПИ №002074 в с. Кутловица</a> - 24/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000124D2?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП–ПЗ за ПИ №006002 в с. Кутловица</a> - 24/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000123DA?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №117 с. Васил Левски</a> - 5/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000122EE?OpenDocument">Заповед №РД-202/28.03.2018г. за одобрение на ПУП–ПР за имот №193 в с. Васил Левски</a> - 29/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000123CE?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №145 с. Васил Левски</a> - 29/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000122B2?OpenDocument">Обяви за инвестиционно предложение от Калоян Кулев Каров</a> - 21/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000122AA?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №708 гр. Алфатар</a> - 21/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000121C6?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот с. Васил Левски </a> - 6/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011FBE?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "Нетуоркс България" ЕООД</a> - 6/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011F42?OpenDocument">Обяви за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД</a> - 2/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011F2E?OpenDocument">Заповед №РД-073/31.01.2018г. за одобрение на ПУП–ПР за имот №28 в с. Чуковец</a> - 1/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011EFE?OpenDocument">Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за "Агроинвест - ВН" ООД</a> - 26/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000116AA?OpenDocument">Заповед за одобряване на ПУП–КРП за имот №121 с. Цар Асен</a> - 17/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000116A2?OpenDocument">Заповед за одобряване на ПУП-План за регулация на имот №20 с. Чуковец</a> - 17/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001163A?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №28 в с. Чуковец</a> - 12/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000115AE?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–КРП за имот №121 с. Цар Асен</a> - 29/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001159E?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-План за регулация на имот №20 с. Чуковец</a> - 21/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001204E?OpenDocument">Регистър на издадените разрешения за строеж</a> - 20/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000114C6?OpenDocument">Заповед №РД-624/06.12.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот № 53 с. Цар Асен</a> - 7/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000114CE?OpenDocument">Заповед №РД-625/06.12.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот № 162 с. Бистра</a> - 7/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001140A?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот №53 с. Цар Асен</a> - 29/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001141A?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-План за регулация на имот №162 с. Бистра</a> - 29/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F586?OpenDocument">Окончателен проект на ОУП</a> - 28/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001136A?OpenDocument">Заповед №РД-590/14.11.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот № 57 с. Цар Асен</a> - 14/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011146?OpenDocument">Съобщение за обществен достъп до заявлението за издавене на комплексно разрешително на "ПИЛКО" ЕООД гр. Разград</a> - 16/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001112A?OpenDocument">Заповед №РД-539/11.10.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Чуковец</a> - 13/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000110CA?OpenDocument">Заповед №РД-523/04.10.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Кутловица</a> - 4/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000110D6?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот с. Цар Асен</a> - 4/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010FFA?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот с. Чуковец </a> - 28/9/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000FF6E?OpenDocument">Регистър на издадени разрешения за строеж</a> - 20/9/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010FE6?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот с. Кутловица</a> - 14/9/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010696?OpenDocument">Заповед №РД-463/23.08.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Кутловица</a> - 23/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001069E?OpenDocument">Заповед №РД-464/23.08.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Бистра</a> - 23/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010586?OpenDocument">Обява относно "Проект за санитарно-охранителна зона - пояс I, II и III, около тръбен кладенец №2 в гр. Алфатар" с възложител "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра </a> - 3/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001055A?OpenDocument">Съобщение по чл. 62а, ал. 2 от ЗВ за "Агроинвест - ВН" ООД</a> - 27/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001050E?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "Виталис 66" ООД</a> - 19/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001059A?OpenDocument">Обявление за проект за изменение ПУП–ПР за имот № 97 с. Кутловица</a> - 19/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000104CE?OpenDocument">Обява за преценяване необходимостта от ОВОС</a> - 18/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000103C2?OpenDocument">Заповед №РД-395/05.07.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Чуковец</a> - 5/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001033E?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-План за регулация на с. Бистра</a> - 5/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013086?OpenDocument">РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ</a> - 28/6/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001026E?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-План за регулация на с.Чуковец</a> - 20/6/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000101F2?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "АГРОИНВЕСТ-ВН"</a> - 6/6/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001011E?OpenDocument">Заповед №РД-304/26.05.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Цар Асен</a> - 29/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000100AA?OpenDocument">Обява от ЗП "Пламен Иванов Димитров"</a> - 19/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010126?OpenDocument">Заповед №РД-283/16.05.2017г. във връзка с подадена жалба</a> - 18/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000FFC6?OpenDocument">Заповед №РД-267 </a> - 10/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000FF52?OpenDocument">Обявление за изменение на КП и ПУП–ПР за с. Цар Асен</a> - 9/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000FF2A?OpenDocument">Обявление за изменение на КП и ПУП–ПР за "Стопанси двор" с. Чуковец</a> - 3/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F6AE?OpenDocument">Обявление за изменение на ПУП–ПР за имот №60 с. Цар Асен</a> - 26/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F6B6?OpenDocument">Обявление за изменение на ПУП–ПР за имот №64 с. Чуковец</a> - 26/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F622?OpenDocument">Заповед №РД-203/12.04.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот №340 с. Алеково</a> - 12/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F61A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от Държавно ловно стопанство "Каракуз" ТП - Дулово</a> - 12/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F602?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД</a> - 10/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F5D6?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "Виталис 66" ООД</a> - 5/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F5CE?OpenDocument">Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР за гр. Алфатар</a> - 5/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F5C6?OpenDocument">Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР за с. Алеково</a> - 5/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F3D2?OpenDocument">ЗАПОВЕД за промяна на регулационен план на имот в гр. Алфатар</a> - 1/3/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F3DA?OpenDocument">ЗАПОВЕД за промяна на регулационен план на имот в с. Васил Левски</a> - 1/3/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F3BE?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на нов горски път" и "Осъществяване на основен ремонт на съществуващ горски път"</a> - 24/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F3A2?OpenDocument">ЗАПОВЕД за одобряване на ПУП–ПР за имот № 98 с. Цар Асен</a> - 22/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F39A?OpenDocument">Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР за с. Васил Левски</a> - 22/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F272?OpenDocument">Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР за гр. Алфатар</a> - 14/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F266?OpenDocument">Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР за с. Цар Асен</a> - 14/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EFDE?OpenDocument">Становище по екологична оценка за ОУП</a> - 27/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EFCA?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от Атанас Христов Йовчев</a> - 21/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF5A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от ЗП Митко Пенчев Пенев</a> - 12/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF4A?OpenDocument">ЗАПОВЕД за одобряване на ПУП–ПР за имот № 20 с. Чуковец</a> - 8/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EEA6?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от КОМФУ ООД</a> - 28/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EE8A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение за изграждане два броя тръбни кладенци в землището на с.Кутловица, община Алфатар</a> - 25/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EE02?OpenDocument">Обявление за изработен проект за ПУП-ПР план за регулация за имот № 20 с.Чуковец</a> - 14/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000ED6A?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от "Птицеферма Цар Асен-2016" ЕООД</a> - 4/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000ED72?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение от ЗП "Иван Ганчев Иванов" гр. Силистра</a> - 4/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000ED2E?OpenDocument">Обявление за КИП - ПУП - ПЗ гр. Алфатар</a> - 26/10/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000ECB2?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение за реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа</a> - 17/10/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EC1E?OpenDocument">Обявление за Заповед № РД-444/05.10.2016 г. за ПУП-ПРЗ и План-Схема</a> - 5/10/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EB66?OpenDocument">ЗАПОВЕД за промяна на регулационен план с. Чуковец</a> - 28/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E9CA?OpenDocument">ЗАПОВЕД № РД - 398/14.09.2016 г. за одобряване на План-схема</a> - 14/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E9D2?OpenDocument">Обявление за изменение на ПР и изменение на кадастрален план за имот в с. Чуковец</a> - 14/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E972?OpenDocument">Обява за инвестиционно предложение за изграждане два броя тръбни кладенци в землището на с.Кутловица, община Алфатар</a> - 8/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E946?OpenDocument">ЗАПОВЕД № РД - 380/07.09.2016 г. за одобряване на ПУП - ПР за имот № 17 с. Васил Левски</a> - 7/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E846?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП - ПР за имот № 17 с. Васил Левски</a> - 31/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E7D6?OpenDocument">ОБЯВА за инвестиционно предложение по проект "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Алфатар"</a> - 29/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E7EE?OpenDocument">ОБЯВИ за инвестиционно предложение по проект "Модернизиране и изграждане на улично осветление със светодиоден източник в община Алфатар"</a> - 29/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E7B2?OpenDocument">ОБЯВИ за инвестиционно предложение по проект "Подобряване на съществуваща и доизграждане на нова водоснабдителна система"</a> - 29/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E7CE?OpenDocument">ОБЯВИ за инвестиционно предложение по проект "Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Алфатар"</a> - 29/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000E776?OpenDocument">ОБЯВА за инвестиционно предложение от "АГРОИНВЕСТ - ВН" ООД гр. Силистра</a> - 26/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DEFA?OpenDocument">Заповед № РД - 356 за одобряване на ПУП - ПР за имоти № 96 и № 97 с. Чуковец</a> - 18/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DEB2?OpenDocument">Съобщение за провеждане на обществено обсъждане</a> - 9/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DEAA?OpenDocument">Обявление за изработен ПУП - ПРЗ и План Схема за ПИ № 00415.503.3242 гр. Алфатар</a> - 4/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DE62?OpenDocument">Обявление за изменение на регулационния план на с. Чуковец</a> - 3/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DEA2?OpenDocument">Заповед № РД - 328 за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-253, кв. 44, с. Алеково</a> - 27/7/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DE02?OpenDocument">Процедура за издаване на разрешение за водовзимане от подземни води на имот в с. Васил Левски </a> - 27/7/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DDB6?OpenDocument">Обявление за одобряване на ПУП-ПР с. Чуковец</a> - 21/7/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DD62?OpenDocument">Обявление за изменение на ПР за имот 82 с. Чуковец</a> - 13/7/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DCA6?OpenDocument">Обява за преценка за ОВОС по инвестиционно предложение от "Мероне-Н" ООД за изграждане на площадка за съхранение на газ</a> - 27/6/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DAF2?OpenDocument">Инвестиционно предложение от "Мероне-Н" ООД за изграждане на площадка за съхранение на газ</a> - 31/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D95A?OpenDocument">Процедура за издаване на разрешение за водовземане от подземни води на "Агрохелиос 2007" ЕООД</a> - 20/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D936?OpenDocument">Инвестиционнo предложениe от "Мобилтел" ЕАД</a> - 17/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D8EE?OpenDocument">Заповед № РД - 233 за Попълване на КП</a> - 11/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D8F6?OpenDocument">Заповед № РД - 234 за изменение на план за регулация и създаване на устройствена основа</a> - 11/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D7D2?OpenDocument">Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ </a> - 4/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000CD66?OpenDocument">Изработване на ПУП за нива в местността "Тухларната" гр. Алфатар </a> - 31/3/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000CC0A?OpenDocument">Обявление и заповед №РД-150 на кмета на общината за одобрен ПУП-изменение на плана за регулация на с.Кутловица</a> - 16/3/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000CBAE?OpenDocument">Обявление и заповед за одобрен ПУП - изменение и допълнение на кадастралния и регулационния план на с.Бистра</a> - 7/3/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C956?OpenDocument">Обявление за проект за изменение на ПУП-ПР за с.Кутловица</a> - 29/2/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C8FE?OpenDocument">Обявление за изменение по кадастралния и регулационния план на с.Бистра</a> - 19/2/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C86A?OpenDocument">Доклад за оценка съвместимостта на Общия устройствен план на Община Алфатар с предмета и целите на защитените зони</a> - 7/12/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000B96E?OpenDocument">Проект за изменение на ПУП-ПР и попълване на КП за УПИ V-196, кв.20 по регулационния план на с.Цар Асен, Община Алфатар. </a> - 29/10/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000B7F2?OpenDocument">Обявление за ПУП-изменение на имот №69, кв.15 по регулационния план на с.Чуковец</a> - 8/10/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000B7FA?OpenDocument">Обявление за ПУП-изменение на имот пл.№121, кв.19 по регулационния план на с.Чуковец</a> - 8/10/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000AF4A?OpenDocument">Обявление за издадена заповед за промяна на ПУП-ПР, допълване на кадастралния план за имот пл.№ 137 по регулационния план на с.Алеково</a> - 1/10/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000AEF6?OpenDocument">ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 29/9/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000ADE6?OpenDocument">ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПРОЕКТ 2015г.</a> - 16/9/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009F62?OpenDocument">Обявление за изменение на ИПУП-ПЗ в с.Алеково</a> - 10/6/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009F6E?OpenDocument">Обявление за одобряване на ПУП - изменение на плана за регулация в с.Чуковец</a> - 10/6/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009EFE?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР в с.Алеково</a> - 5/6/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009ED6?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на ПУП в с.Алеково по завление на "Агрохелиос 2007" ЕООД</a> - 4/6/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009A3A?OpenDocument">Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП"Атанас Йовчев" за изграждане на "Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в гр.Алфатар"</a> - 21/4/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000096DA?OpenDocument"> Инвестиционно намерение от „АГРОХЕЛИОС 2007” ЕООД за "Изграждане на складово стопанство с три броя силози към складова база за селскостопанска техника”, в УПИ V-253, кв. 47, по плана на село Алеково, община Алфатар</a> - 17/3/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009676?OpenDocument">Обявление за изработен проект за изменение на ПИП-ПР в с.Алеково</a> - 5/3/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000095AE?OpenDocument">Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на сухо дере за заустване на отпадъчни води за експлоатация на обект "Млекопреработвателно предприятие"</a> - 26/2/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000900E?OpenDocument">Одобряване на план-схема зa реконструкция на ел.проводно отклонение 20 kV за ТП"Сондажен кладенец" в гр.Алфатар</a> - 27/11/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000875A?OpenDocument">План-схема зa реконструкция на ел.проводно отклонение 20 kV за ТП"Сондажен кладенец" в гр.Алфатар</a> - 12/11/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000085F6?OpenDocument">Обявление за изработен проект за Допълване/поправка на КП за имот с пл.№79 и проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ V-78, VІ-79, VІІ-79, VІІІ-80 и ІХ-80 в кв.9, по регулационния план на с.Цар Асен, Община Алфатар.</a> - 22/10/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008602?OpenDocument">Уведомление за реконструкция на ел.проводно отклонение 20kW до сондажен кладенец в гр.Алфатар</a> - 22/10/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000085C2?OpenDocument">Изменение на план за регулация на УПИ №ХХVІ-249 и УПИ №ХХVІІ-248 в кв.5 от регулационния план на с.Алеково</a> - 16/10/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008532?OpenDocument">ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изменение на ПУП- ПР за УПИ ХVІІІ-250, ХVІІ-249, ХVІ-249, ХV-248, ХХІV-248, ХХV-246, VІ-246, VІІ-407 и VІІІ-222 в кв.5, по регулационния план на с.Алеково</a> - 29/9/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008286?OpenDocument">Уведомление за строителство на жилищна сграда и басейн в с.Алеково</a> - 15/8/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008162?OpenDocument">Обявление на ПУП-ПР за създаване на устройствена основа за изграждане на складова база и жилищно застрояване в гр.Алфатар</a> - 16/7/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000815A?OpenDocument">Обявление на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-200 в кв.13 в с.Васил Левски</a> - 16/7/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008152?OpenDocument">Обявен е проект за изменение на ПУП в с.Алеково</a> - 11/7/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000779E?OpenDocument">Инвестиционно предложение на ЗП „Пламен Димитров”за „Изграждане на сгради за сухостойни крави и юници” в гр.Алфатар </a> - 12/6/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000736A?OpenDocument">Уведомление за издадено разрешение за строеж на ЕТ"Емили-Емил Николов" за строеж "Преустройство на силажовместилища в 4 сгради за угояване на бройлери, склад за зърно, фуражен цех със склад за фураж</a> - 30/4/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000072DA?OpenDocument">Обявление на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-200 в кв.19 в с.Алеково</a> - 16/4/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000071BA?OpenDocument">Обявление за изменение на ПУП от Захарин Захариев</a> - 27/3/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000070FA?OpenDocument">Уведомление на Георги Колев Георгиев за комплексен инвестиционен проект в гр.Алфатар</a> - 13/3/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000658A?OpenDocument">Заповед за обявяване на ПУП от ЕТ "Емили-Емил Николов"</a> - 7/2/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000635E?OpenDocument">Инвестиционно намерение за изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери във ІІ-и стопански двор гр.Алфатар - 14 дневен обществен достъп до информацията във връзка с преценка необходимостта от ОВОС</a> - 19/12/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000060CA?OpenDocument">Обява на БТК ЕАД гр.София</a> - 18/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00006076?OpenDocument">Обявление за одобряване на ПУП-ПР по регулационния план на с.Алеково</a> - 13/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00005736?OpenDocument">ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНА ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ НА НА ГР.АЛФАТАР</a> - 1/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000047AA?OpenDocument">Инвестиционно предложение на ЕТ "СИЛВИЯ - СИЛВИЯ НИКОЛОВА" за „Построяване на комплекс къщи за гости”</a> - 10/6/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000473A?OpenDocument">Обявление относно заявление на ВЕЛИКА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА</a> - 29/5/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000464E?OpenDocument">Инвестиционно предложение на "КОМФУ" ООД за: „Преустройство на съществуваща сграда в птицеферма"</a> - 26/4/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00004472?OpenDocument">Инвестиционно предложение на "СТРЕЛЕЦ 99" ЕООД за: "Изграждане на басейн в Ловен дом "Братила" в землището на с. Васил Левски, общ. Алфатар </a> - 11/4/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00004262?OpenDocument">Инвестиционно предложение за строеж:: “Жилищна сграда и магазин за пакетирани хранителни стоки” в село Бистра</a> - 11/3/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00004082?OpenDocument">Инвестиционно предложение за: „Склад за авто части годни за втора употреба” с местоположение гр. Алфатар, ул.”Дочо Михайлов” № 37, община Алфатар </a> - 7/2/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000406E?OpenDocument">Инвестиционно предложение за промяна предназначението на селскостопанска сграда в имот ІV – 1476, кв. 132 по кадастралния план на гр. Алфатар. община Алфатар </a> - 6/2/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000401E?OpenDocument">Инвестиционно предложение за "Наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват"</a> - 31/1/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003D96?OpenDocument">Инвестиционно предложение на община Алфатар за "Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в гр.Алфатар в ЦНСТ за деца</a> - 19/12/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003D4E?OpenDocument">Инвестиционно предложение на ЕТ"Джили сой" за "Промяна предназначението на административна сграда с адрес ДЛС Каракуз в хижа с ресторант</a> - 7/12/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003CC6?OpenDocument">Законодателна възможност за узаконяване на незаконно изградени строежи до 26.11.2013г.</a> - 28/11/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003B02?OpenDocument">Инвестиционно предложение на "Биомел продукт" ЕООД за закупуване и въвеждане в експлоатация на линия за производство на емулсни кремове в гр.Алфатар</a> - 12/10/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003A7A?OpenDocument">Инвестиционно намерение от Орхан Мехмедов от с.Кутловица</a> - 29/9/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003A82?OpenDocument">Инвестиционно предложение от Мероне - Н ЕООД</a> - 29/9/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00002F8A?OpenDocument">Инвестиционно предложение за строеж "Подобряване и модернизация на читалищна сграда в с.Алеково</a> - 22/6/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00002BEA?OpenDocument">Инвестиционно предложение на СИТИГАЗ за изграждане на газоразпределителна мрежа в гр.Алфатар</a> - 10/5/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00002AEA?OpenDocument">Уведомление от Евроетил за инвестиционно намерение</a> - 6/4/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00002ABA?OpenDocument">Инвестиционно намерение на Енчо Енчев за "Казан за ракия"</a> - 5/4/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00002A36?OpenDocument">Обява на Вива Трейд ЕООД за строеж на "Мелница със силозно стопанство, зърносушилня""</a> - 19/3/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00002A2E?OpenDocument">Обява на Евроетил АД за строеж на "Цех за изваряване на ракия"</a> - 19/3/2012</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000019CA?OpenDocument">Уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж на фотоволтаици за производство на ел.енергия в с.Алеково"</a> - 28/6/2011</li></ul></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]