Социални дейности и услуги

12/2/2021
        
Кризисен център
     Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ. Кризисен център за деца е с капацитет 9 места.
Телефон за контакт 08673 22 68, 0887993682.
 
 
Дом за стари хора
      Дом за стари хора /ДСХ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Капацитетът на дома е 20 места. В ДСХ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДСХ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор. Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДСХ.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 46.
 
Център за настаняване от семеен тип за стари хора 1
     Център за настаняване от семеен тип към ДСХ е с капацитет 9 човека. В него се настаняват възрастни хора със съхранено интелектуално ниво и в добро здраве, които живеят при условия и в среда, близка до домашната. Възрастните хора имат възможност да организират сами деня си, да си приготвят храната, да упражняват трудова дейност като хоби (работа в зеленчукова и цветна градина и др.), да участват в арт-терапия и др.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 46.
 
 
Център за настаняване от семеен тип за стари хора 2
      Капацитетът на ЦНСТ е 15 човека. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психическо развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 46.
 
 
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
     ЦНСТПЛПР Алфатар е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа. Целевата група е пълнолетни лица с психични разстройства и висока степен на зависимост от грижа. Капацитетът на ЦНСТПЛПР е 15 човека.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – Алфатар е разкрит като делегирана държавна дейност от 01.01.2019 г. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
Основна цел на социалната услуга е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Христо Ботев" №3; тел. 0883225609.
 
Механизма лична помощ по Закона за личната помощ
        
     Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.
     Заявлението (по образец) се подава лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес. В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.
      Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).
Право за включване в механизма за лична помощ имат:
  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ.
За допълнителна информация:  Тел.086 811612 в Община Алфатар; Дирекция „Социално подпомагане“ Силистра
Асистентска подкрепа
 
Съгласно чл. 93 от Закона за социалните услуги „Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето на престой в лечебно заведение.
 
За допълнителна информация са на разположение следните телефонни:
086 811 610
086 811 612
 
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2
     ЦНСТПЛПР №2 Алфатар е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа. Целевата група е пълнолетни лица с психични разстройства и висока степен на зависимост от грижа. Капацитетът на ЦНСТПЛПР №2 е 15 човека.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №2 – Алфатар е разкрит като делегирана държавна дейност от 09.02.2021 г. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
Основна цел на социалната услуга е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Люляк" №1;