Социални дейности и услуги

7/1/2019
        
Кризисен център
     Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ. Кризисен център за деца е с капацитет 9 места.
Телефон за контакт 08673 22 68, 0887993682.
 
 
Дом за стари хора
      Дом за стари хора /ДСХ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Капацитетът на дома е 20 места. В ДСХ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДСХ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор. Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДСХ.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 46.
 
Център за настаняване от семеен тип за стари хора 1
     Център за настаняване от семеен тип към ДСХ е с капацитет 9 човека. В него се настаняват възрастни хора със съхранено интелектуално ниво и в добро здраве, които живеят при условия и в среда, близка до домашната. Възрастните хора имат възможност да организират сами деня си, да си приготвят храната, да упражняват трудова дейност като хоби (работа в зеленчукова и цветна градина и др.), да участват в арт-терапия и др.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 46.
 
 
Център за настаняване от семеен тип за стари хора 2
      Капацитетът на ЦНСТ е 15 човека. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психическо развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 46.
 
 
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
     ЦНСТПЛПР Алфатар е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа. Целевата група е лица над 18 години, с психични разстройства и висока степен на зависимост от грижа. Капацитетът на ЦНСТПЛПР е 15 човека.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – Алфатар е разкрит като делегирана държавна дейност от 01.01.2019 г. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
Основна цел на социалната услуга е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.
Адрес: гр.Алфатар, ул."Христо Ботев" №3; тел. 0883225609.