Социални дейности и услуги

27/5/2015
          Дирекция "Социално подпомагане" - гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №11, тел. 08673 22 08/ 21 12/ 22 12, 0882826342

         Дирекция „Социално подпомагане” гр.Алфатар (Д”СП”) е териториална структура на Агенцията за социално подпомагане, която обслужва населението на общините Алфатар и Кайнарджа. Дирекцията извършва социални услуги и подпомагане по реда на закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане; има функции по закона за закрила на детето и закона за интеграция на хората с увреждане; извършва дейности по социална закрила на нуждаещите се хора. Д”СП” работи по национални и европейски програми и мерки в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги. Служителите от ДСП подпомагат общината при администриране на европейския проект „Подкрепа за достоен живот” - изготвят карта за оценка на потребностите за предоставяне на социалната услуга; участват в комисия за определяне на потребителите на услугата „Обществена трапезария”. Д”СП” извършва проверка за качеството на предоставяната социална услуга по проект „Подкрепа за достоен живот”. 

       Социални услуги, предоставени от дирекцията:

  • социални помощи за социално слаби лица.
  • дейности по закрила на детето;
  • подпомагане на хора с увреждания.
 
            Дом за стари хора "Щастлива старост" (ДСХ) - гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №1; тел. 08673 22 26, 0887903451

            Капацитетът на ДСХ е 20 човека в над трудоспособна възраст. Домът има двадесет и четири часов режим на работа, разполага с лекар, медицински сестри, санитари, готвачи и др. Възрастните хора имат възможност да общуват и да се занимават със своe хоби, да се групират по интереси.

  • Център за настаняване от семеен тип към ДСХ 

            Капацитет на ЦНСТ е 9 човека. В него се настаняват възрастни хора със съхранено интелектуално ниво и в добро здраве, които живеят при условия и в среда, близка до домашната. Възрастните хора имат възможност да организират сами деня си, да си приготвят храната, да упражняват трудова дейност като хоби (работа в зеленчукова и цветна градина и др.), да участват в арт-терапия, да ползват мобилни услуги (транспортните средства на дома) за консултация с общопрактикуващ лекар и/или лекар-специалист.

  •  Център за настаняване от семеен тип за лица с влошено здравословно състояние към ДСХ

              Капацитет на ЦНСТ е 15 човека. В него възрастните хора се наблюдават от лекар и медицински сестри по график - 24 часа в денонощието. При необходимост се извозват за преглед при общопрактукуващ лекар и/или лекар-специалист или се осигурява преглед на място в дома.

            В двора на ДСХ през 2010г. е изграден параклис за молитва на домуващите и близките на възрастните хора. Храмът е наречен "Св.Николай".

 

           Кризисен център за деца преживели насилие - тел.: 08673 22 68, 0887993682
 
          Социална дейност на бюджетна издръжка с капацитет до 9 деца. Децата са извеждат (прибират) от среда, в която върху тях се упражнява физическо или психическо насилие - от семейството, улицата и се настаняват в кризисния център, за да бъдат подложени на различни терапии за интеграция и социализация. 

 

           Други социални услуги, предоставени от местно юридическо лице:

          ЕТ "Лъчезар Данков", гр.Алфатар, ул."Йордан Петров" №16; тел. 08673 21 36, 0888675608
  • домашен социален патронаж;
  • обществена трапезария.