Заповед за резултатите от търг за отдаване под наем на част от сграда с идент. 00415.502.652.2 по КККР на гр.Алфатар за поставяне на терминално устройство АТМ

13/11/2023