Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост в с.Кутловица за лекарски кабинет

20/10/2023