Публичен търг с тайно наддаване за 2,30 кв.м., част от сграда с идентификатор 00415.502.652.2 по КККР на гр.Алфатар за поставяне на АТМ (банкомат)

20/10/2023