Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 16 кв.м. част от комбинирана сграда, намираща се в поземлен имот IV, кв.20 по РП на с. Чуковец за здравен пункт

16/3/2023