Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №40751.19.32 по КККР на неурбанизираната територия на с.Кутловица

16/3/2023