Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м, част от ПИ №00415.501.2140 по КККР на гр.Алфатар за поставяне на преместваем обект - павилион за бързо хранене

16/3/2023