Търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №00415.502.758 по КККР на гр. Алфатар, с площ 1400 кв.м. за отглеждане на едногодишни земеделски култури

25/11/2022