Обяваване на резултатите от публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рибарник - ПИ №10210.201.216 по КККР на с. Васил Левски, Община Алфатар

21/6/2022