РЕЗУЛТАТ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен: 150 кв.м, част от ПИ № 00415.502.1081 по КККР на гр.Алфатар НТП: „Ниско застрояване (до 10m)”, с адрес: гр.Алфатар, ул. Олшанка № 125 за поставяне на преместваем обект-смесен магазин

20/9/2021