РЕЗУЛТАТ от Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот №00415.188.503 по КККР на гр.Алфатар

20/9/2021