РЕЗУЛТАТ от Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот № 00415.502.5159 по КККР на гр. Алфатар, с площ от 353 кв.м, НТП "Ниско застрояване" /до 10 м/

20/9/2021