Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти и УПИ с НТП "За ниско жилищно застрояване" /дворни места/

8/6/2021