Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ 40751.12.93 по КККР за неурбанизираната територия на с.Кутловица, с отдавана площ 68,893 дка, НТП "Нива"

15/10/2020