Резултат от публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 65 кв.м, част от поземлен имот №00415.502.848 по КККР на гр. Алфатар, с адм.адрес: ул.Йордан Петров №11

31/7/2019