Резултат от търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект в гр.Алфатар

31/7/2019