Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №78063.2.51 по КККР за неурбанизираната територия на с.Цар Асен

4/7/2019