Обявен е публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 00415.503.3279 по КККР на гр.Алфатар, с площ 382 кв.м

7/2/2019