Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с №00415.502.4079.2 по КККР на гр.Алфатар

7/2/2019