Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

13/3/2018