Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на дворни места - частна общинска собственост

6/11/2017