Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

18/7/2017