Определени са наемателите на общински пасища и мери, класирани на първо място в търг с явно наддаване

15/3/2017