Търг с тайно наддаване за определяне на купувач на имот частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот с площ от 770м2 и паянтова сграда със застроена площ от 141,40м2 в с.Бистра, общ.Алфатар

19/10/2015