10 Декември - Международен ден за защита правата на човека

9/12/2013
 
10 Декември - Международен ден за защита правата на човека
 
Обща информация
Приетата през 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека. Тя признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Общите усилия на международната общност за гарантиране правата на човека продължават и днес. Денят, в който през 1948 г. е приета Всеобщата декларация за правата на човека – 10 декември, е обявен за Международен ден на правата на човека.
Организацията на обединените нации е приела шест договора за основните права на човека:
•     Международен договор за гражданските и политическите права
•     Международен договор за икономическите, социалните и културните права
•     Договор срещу насилието
•     Договор за превенция на расовата дискриминация
•     Договор за превенция на дискриминацията на жените
•     Договор за правата на децата
 
Значение и важност на Международния ден на правата на човека
На този ден се отбелязва приемането от страна на Общото събрание на ООН на Всеобщата декларация за правата на човека, която обявява всички хора за равни по права и свободи по рождение.
 
Защо са важни човешките права?
Въпросът за правата на човека заема важно място в дневния ред на всички страни. Техните правителства се ангажират да не позволяват основните права на човека да бъдат пренебрегвани и нарушавани. Но правителствата сами не могат да се справят с тази задача. Нужно е съдействие от всички институции, както и от цялото общество. В тази връзка е особено важно всички хора и обществото като цяло да осъзнаят, че са отговорни за гарантирането и прилагането на човешките права.
 
Правата и свободите според Всеобщата декларация за правата на човека
Приетата на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека се състои от увод и 30 члена. В членове от 1 до 21 са описани класическите основни човешки права, а от 22 до 27 – социално-икономическите и културните права. Според нея всички хора са с равни права по рождение и са еднакво свободни. В тази връзка не може да има дискриминация по признаците пол, раса, цвят, религия, език, възраст, характер, мислене, национална или общностна принадлежност, материално положение.
В днешно време, с развитието на концепцията за човешките права, сме свидетели на тяхното групиране. Първият кръг права включва сигурност на живота и собствеността, свобода на религиозните и етичните възгледи, свобода на мисълта и възгледите, политически права. Вторият кръг права включва правото на труд, на справедливо и равнопоставено заплащане, зачитане на честта и достойнството, социални права. Третият кръг права включва правото на живот в чиста среда с оглед на технологичното развитие, правото на защита на тайната на личния живот с оглед на достъпността на данните в интернет, свобода в областта на изкуството и науката, потребителски права, право на защита от постиженията в областта на медицината и биологията.
Поемайки инициативата от Всеобщата декларация Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, а също така и свободното изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората.
 

Прикачени файлове