Читалища

26/5/2015

       На територията на община Алфатар осъществяват дейност осем читалища. Те работят за съхраняване, опазване и развитие на местния фолклор, традиции и обичаи.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1894г." - гр. Алфатар
Читалището е основано през 1894 година и
повече от един век съхранява и опазва местните традиции. То се помещава в сграда, построена през 1973 г. в централната част на гр.Алфатар. В читалището се поддържа богата библиотека с над 25 000 тома, поддържа се и се обновява музейна сбирка, която отразява най-значимите събития в развитието на града и общината. Към читалището се развива широк спектър на художествена самодейност - за автентичен фолклор - "Ансамбъл Алфатар", самодеен театрален състав, детски танцов състав, модерен балет "Алфа".Читалището има реализирани проекти в различни направления на духовната култура. Оборудвано е с компютри и осигурява безплатен интернет по проект "Глобални библиотеки". Извършва се компютъризация на библиотечния фонд.
За контакти - тел.: 08673 22 71/ 22 11, 0882990267

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВЕДРИНА-1948г." - гр. Алфатар, кв. Попово
Читалището е основано на 22.03.1948 г. Към него е създадена група за автентичен фолклор, клуб за народни хора. Поддържа се библиотека.

За контакти: 0882990268

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1910г." - с. Алеково
Читалището наред със съхраняване, опазване и развитие на местния български фолклор дава поле за изява и на други етноси (турски и ромски). Библиотечният фонд, който се съхранява в него наброява - 15 000 тома. Читалището развива богата художествена самодейност - към него работят фолклорна група, модерен балет, група за стари градски песни, развива и краеведческа дейност. В него е подредена богата музейна сбирка. Читалището е оборудвано с компютри и осигурява безплатен интернет по проект "Глобални библиотеки".
За контакти - тел.: 08622 83 29
, 0882990269

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1942г." - с. Бистра

Читалището подготвя и провежда културни мероприятия, развива библиотечна дейност. Към читалището има изграден самодеен състав за ромски танци.

За контакти - тел.: 08622 84 94, 0886592720

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Г.С.Раковски-1941г." - с. Васил Левски
Към читалището е изградена група за автентичен фолклор. Читалището няма собствена сграда.
За контакти - тел.: 08622 83 44, 0882990271

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Развитие – 1942г.” – Кутловица                      

Към читалището е създаден самодеен състав за автентичен фолклор. 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "УСПЕХ-1942г." - с. Цар Асен
Самодейният състав за автентичен фолклор към читалището участва в празнични прояви на общината. Читалището развива библиотечна дейност.

За контакти - тел.: 08628 23 05, 0882990273

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.Вапцаров-1947г." - с. Чуковец
В читалището се подготвят и провежда различни културни мероприятия. Читалището работи интензивно с местния турски етнос за опазване на културните ценности. В него се развива библиотечна дейност
За контакти -тел.: 08628 23 18, 0882990272.