Икономика

18/6/2014


Селско и горско стопанство

Селското стопанство е основен отрасъл в икономиката на община Алфатар. Общината разполага с плодородна земя и климат, благоприятен за развитие на земеделие.
Според регистъра на земеделските земи, гори и земи в ГФ, общата обработваема земя в общината е 244 102.444 дка, от които 107 939.978 дка (44.21%) са обработваеми ниви, а 6 9078.009 дка (28.29%) са горски трайни насаждения.
 
Земеделие
Земеделието в общината във висока степен се развива съобразно потребностите на пазара. В структурата на посевните площи е изразена силно опростена структура на производството. Основните култури, които се отглеждат са: пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик. Тенденцията на превес на житните култури и монокултурие се отразява неблагоприятно върху равнището на средните добиви.
Трайните насаждения са представени предимно от кайсията.
Тютюнопроизводството е застъпено в с.Чуковец и отчасти в с.Бистра, като заетите площи варират по години от 100 до 140 дка.
 
Животновъдство
Животновъдството се развива предимно от частни стопани за задоволяване на собствените им потребности. То се развива в следните отрасли: говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство, рибовъдство и пчеларство.
Пазарно ориентирано е птицевъдството - съсредоточено в една ферма в гр. Алфатар с яйценосно направление: "Комфу" ООД. http://www.business.bg/f-44014/komfu.html
Говедовъдство, ориентирано към млекопроизводство се развива в две частни ферми в гр.Алфатар.
Традиционно развиваното пчеларството е в подем. Значително се е увеличил броя на пчелните семейства – 2 732 бр. (регистрирани) отглеждани предимно в населените места и малка част в горските масиви. Общото производство на пчелни продукти (с пазарна реализация) за последните две години се е запазило.
 
Промишленост
На територията на общината действат предприятия от хранително-вкусовата и дървопреработвателната промишленост. В общинския център е съсредоточена над 90% от промишлеността.
 
Хранително-вкусова промишленост
Млекопреработвателна промишленост - развива се от две фирми в гр.Алфатар: „Мероне-Н” ЕООД. Дружеството е с дългогодишен опит и утвърдени традиции в изкупуването, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския и международен пазар. Произвежда собствена марка кашкавал, топено сирене, извара и масло. http://www.merone.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81
Друг представител на млекопреработвателната промишленост е „Профарм груп” ООД – производител на млечни продукти: кисело мляко и сирене с търговска марка „Алфатар”.
 
Дървопреработваща промишленост
На територията на общината функционират две дървопреработващи предприятия, с предмет на дейност дърводобив и дървопреработка. Те  произвеждат заготовки и елементи за мебелната промишленост, дървени опаковки и амбалаж, предназначени изцяло за българския и европейския пазар: "Силвоод" ЕАД и "Елица" ООД.

 

Лека промишленост
Лека промишленост се развива от фирми за производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански продукти; производство на комбинирани фуражи за всички видове и категории животни:  „Комфу” ООД. Съхранение на зърно, преработка и реализация се осъществява от лицензирани складове за съхранение на зърно в гр. Алфатар и с. Алеково.

 

Търговия и услуги

Търговската дейност в община се реализира чрез търговия на дребно – в магазини за хранителни стоки и в смесени магазини за хранителни стоки и стоки за бита  (магазини – 18 бр.). Сред търговските обекти преобладава броят на заведения за хранене и развлечения (кафе-аперативи – 12 бр. ресторанти - 2 бр.) На територията на общината има един агромаркет и два магазина за промишлени стоки. Веднъж седмично в по-големите населени места и в гр. Алфатар се организират пазарен ден.В областта на услугите работят частни фирми за ремонт на автомобили и битова техника. На територията на гр. Алфатар функционират две бензиностанции с газ-станции. Занаятчийството е представено като отделни частни работилници.

 

КОМПАНИИ С МЕСТЕН (БЪЛГАРСКИ) КАПИТАЛ

  • "Елица" ЕООД  - производство на дървени опаковки и амбалаж;
  • "Петрол" ООД - газ, бензиностанция;
  • "Петроком" ООД - газ, бензиностанция;
  • "Комфу" ООД - производство на фуражи;
  • "Мероне-Н" ООД - производство на кашкавал;
  • "Профарм груп" ООД - производство на кисело мляко, сирене;
  • "Зърнени храни" ООД - изкупуване на зърнена продукция, зърносъхранение;
 
 Фирми и земеделски производители в сферата на земеделието
 
- Земеделска кооперация „Напредък” (ЗК);
- ЗК "Единство" ;
- ЗК "Светлина-8";
- „Манекс агро” ООД;
- ЕТ „Кидима-Кирил Димитров”;
- „Везни 64” ЕООД;
- ЗП Градимир Атанасов Георгиев;
- ЗП Георги Колев Георгиев;
- ЗК „Единство”;
- „Агромаркет” ЕООД;
- „Агрохелиос-2007” ЕООД;
- ЕТ„Кремена 2006-Кремена Костадинова”;
- „Интер инвест” ЕООД;
- „Евроземеделие 1” ЕООД;
- „Биомел продукт” ЕООД;
- „БГ Зърно” ЕООД;
- „Толумбови” ЕООД;
- „АМВ агрогруп” ЕООД;
- „Черногор агро” ООД;
- Агроинвест Вн” ООД;
- ЗП Деян Костадинов Митев;
- ЗП Марин Стоянов Стайков;
- ЗП Юлия Марчева Узунска;
- ЗП Димчо Христов Христов;
- ЗП Живка Колева Великова;
- ЕТ „АМПИ-ИП д-р Христо Куртев”;
- ЗП Младен Димитров Петров;
- ЗП Пламен Димитров;
- ЗП Димитър Цанков;
- ЕТ „Спас Петров, Д.Петрова”;
 

КОМПАНИИ С ВЪНШЕН КАПИТАЛ

  • "Силвоод" ЕАД - производство на елементи за мебелното производство (с италиански капитал).