Полезна информация

5/2/2015
Функции на Община Алфатар
 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Община Алфатар е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен център град Алфатар.

Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Географско положение на общината 

Карта на община Алфатар

Община Алфатар е разположена в североизточната част на Република България, включена е в структурата на Област Силистра и граничи с общините: Кайнарджа, Силистра, Дулово и Тервел. Стратегическото положение на общината произтича от това, че прeз нейната територия преминават транспортните връзки между областния център Силистра и морско пристанище Варна, градовете Дулово, Шумен, Тервел, Добрич. Разстоянието от общинския център – гр.Алфатар до по-големите градове е, както следва: 23км до гр.Силистра и 26км до КПП Силистра, 125км до гр.Варна, 135км до гр.Русе, 82км до гр.Разград, 70км до гр.Добрич, 30км до гр.Тервел, 75км до гр.Шумен, 540км до гр.София, 140км до Букурещ - Румъния, 40км до гр.Кълъраш - Румъния, 100км до гр.Констанца - Румъния. През общината преминава ЖП-линия, има ЖП-спирка.
 
Територията на общината е  248 564 дка, от които:
- Населени места -                     8 415 дка
- Селскостопански  фонд -    133 906 дка       .
- Горски фонд  -                      104 837 дка
- Водни площи -                              98 дка
- Пътища-                                    1 406 дка

 

Административно-териториални характеристики

Алфатар е община от 4 категория (ЕКАТТЕ – SLS01), съгласно заповед на Министъра на регионалното развитие № РД-02-14-2021/14.08.2011 г. за категоризация на общините в Република България

Община Алфатар  се състои от седем населени места – един град и 6 села, както следва:
- гр. Алфатар (ЕКАТТЕ – 00415 с 4 категория);
– с.Алеково – кметство (ЕКАТТЕ – 00240 с 6 категория);
- с.Бистра – кметство (ЕКАТТЕ – 04145 с 7 категория);
- с.Чуковец – кметство (ЕКАТТЕ – 81712 с 7 категория);
- с.Васил Левски - кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 10210 с 8 категория);
-с.Кутловица - кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 40751 с 8 категория);
- с.Цар Асен- кметско наместничество (ЕКАТТЕ – 78063 с 8 категория);

 

Население

Населението на Община Алфатар към 03.02.2015г. е 3 546 души по постоянен адрес и 2 973 души по настоящ адрес.