Релеф

13/12/2010
Община Алфатар попада в средния климатичен район на умерено-континенталната климатична подобласт. Местоположението на общината в Добруджанското плато обуславя равнинно-вълнообразен пресечен релеф. Средното надморско равнище варира от 40-200 м. Територията на общината се пресича от две "сухоречия", деретата "КАНАГЬОЛА" и "ТАБАН", които в миналото са били дъно на реки, районът около тях се характеризира със стръмни и полегати хълмове. По своите морфологически характеристики територията на общината е продължение на източните степи и има хълмиста повърхност.