Климат

13/12/2010

Според климатичното райониране на Република България територията на община Алфатар спада към европейско континенталната климатична област, подобласт умерено континентална, район севернодобруджански. Като микрорайон с добре изразен континентален климат - студена зима и горещо лято, обаче съществено влияние върху особеностите на климата оказва басейна на р. Дунав, отстоящ на 20-32 км. Най-студеният месец е януари със средна минимална температура (-13,8°С) и средна максимална (+11,6°С). При изключителни студени зими, които не са рядкост за района температурите достигат до (-35°С). Трайно задържане на среднодневните температури на въздуха над (+5°С) имаме в периода от 12 март до 26 октомври, а над (+10°С) след 5 май. Лятото е горещо и сухо, средната температура на въздуха през месеците юни, юли и август не спада под (+25,4°С) средно за последните 5 години. През месец август са измерени най-високите температури за района (+36,8°С) и абсол. макс. температура (+44,1°С). Последната пролетна слана е около 15 април, при по-късни застудявания не се изключва даже и през първата десетдневка на м. май. Есенният сезон се характеризира с едно кратко задържане на средната дневна температура над (+5°С), което продължава до към 26.Х-10.ХI. Първите есенни слани настъпват средно около 26 октомври, а най ранните около 20 септември. Средната годишна температура на въздуха е (+12,6°С). Средната температура на почвата на дълбочина 10 см е: март (+4,2°С); април (+11,6°С); септември (+19,6°С); октомври (+12,6°С). Средната продължителност на свободното от слана време е 140-173 дни. Разпределението на валежите през годината е неравномерно. Годишната сума на валежите се движи около 550 л/кв.м.

В района има много ясно изразена сезонност на валежите около 10 май и около 15-20 октомври. Валежи /546 мм, главно от дъжд, са под средните за страната - 650 мм, с максимум през зимата - 197 мм и минимум през лятото - 123 мм/. Средната продължителност на дните със снежна покривка за последните 20 години е 43 дни. Преобладават ветрове със северна компонента. Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад. Средната относителна влажност на въздуха е 45-60 %, абсолютната е 4-12 мм. Ранните есенни и късните пролетни мразовe не позволяват развитието на ранно и късно полско зеленчукопроизводство. Продължителните силни ветрове през зимата отвяват снежната покривка и причиняват измръзвания на есенниците, снегонавявания по пътищата и обледяване на далекопроводите и трайните насаждения.