Обява за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели

11/5/2022