Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от АПК

15/12/2020
На основание чл.66 от АПК, Община Алфатар уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт - Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Алфатар 2021-2025 г.
Пълният текст на проекта на програмата е публикуван на следният линк
 
 
Проектът подлежи на обществено обсъждане – в срок от 30 дни от публикуването му на сайта на община Алфатар. В горепосочения срок всяко заинтересовано лице може да подаде писмено становище, предложение или възражение в деловодството на общината: гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 6 или на e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg