Обява за инвестиционно предложение от Костадин Митев Ташев за обект: "Селскостопанска сграда за хранене на животни в ПИ №00415.501.3099 по КККР на гр.Алфатар, представляващ УПИ VІІІ-535, кв.151 по плана на Стопански двор №2 гр.Алфатар, община Алфатар"

14/10/2020