Обществена поръчка за възлагане на зимно поддържане и снегопочистване до края на 2013г. в 3 обособени позиции: 1.Зимно поддържане и текущ ремонт на републикански пътища; 2.Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласни пътища в общината; 3. Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места на общината. Краен срок за подаване на оферти: 28.12.2012г.

19/12/2012