Кметът на общината отменя своя Заповед № РД -70/10.03.2011г. за спиране на процедура с предмет:”Избор на изпълнител за строителство по инвестиционен проект №19/321/00251 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с. В.Левски, община Алфатар, област Силистра", поради отпадане на основанието за това

13/4/2011