Регистри на полските пътища за стопанската 2017-2018г., предоставени от ОСЗ Силистра

27/2/2018
Съгласно подписани споразумения и заповеди на Директора на ОДЗ Силистра по чл.37в, ал.4
от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Алфатар през
стопанската 2017-2018г.,Общинска служба "Земеделие" гр.Силистра предостави на
Община Алфатар регистри на полските пътища по землища на общината,
както следва:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистър на полските пътища с.Бистра