Заповед за реда за сключване на договори за ползване на общински поземлен фонд, попадащ в масивите за ползване в землищата на общината

20/5/2016