Заповед на кмета на общината относно реда за сключване на договори с ползвателите на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване

13/4/2016