Осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Алфатар през пожароопасния период: 20.04.2015-15.10.2015г.

21/4/2015
         
         Във връзка със зачестилите запалвания на стърнища и суха растителност на територията на общината през 2014г. и 2015г., уведомяваме жителите на община Алфатар, че съгласно чл. 6, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи е забранено „изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи”.
         Със заповед № РД-180/18.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост е определен пожароопасен сезон от 01.04.2015г. до 31.10.2015г. На кмета на общината е възложен контрол върху спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваемите и необработваемите земи в непосредствена близост до защитени територии.
         Информирам Ви, че почти цялата територията на община Алфатар е със статут защитена зона и местност: Защитена зона „Лудогорие” по директивата за местообитанията и птиците (гр.Алфатар); Защитена зона „Хърсовска река” по директивата за местообитанията и птиците (гр.Алфатар, с.Алеково, с.Бистра, с.Васил Левски, с.Кутловица, с.Цар Асен, с.Чуковец) по Натура 2000, Защитена местност „Каракуз” (гр.Алфатар), защитена местност „Малък Канагьол” (с.Васил Левски и с.Кутловица). Режимът на дейност в защитените зони е местности е упоменат в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България на сайта на Министерство на околната среда и водите.
Областният управител на Силистра разпореди мерки за пожарна безопастност за периода: 20.04.2015г. - 15.10.2015г., съгласно които по време на пожароопасния сезон: 20.04.-15.10.2015г. е забранено паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.
            В Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на община Алфатар, приета с решение № 043 по протокол № 7 от 9.03.2012г. на ОбС – Алфатар, в чл. 37 от е регламентирано, че „в земеделските земи, горите и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. изхвърлянето на сухи растителни отпадъци”.
        Със заповед № РД-057/23.02.2015г. на кмета на общината е забранено паленето на суха растителност в горския фонд, пасища, слогове, сервитутни ивици и в населените места.
      Моля да спазвате нормативните правила за осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината и при възникване на пожар да сигнализирате на тел. 112 и на дежурния в общината на телефон: 086 811 638, 08673 21 79, 0886591507.
         На нарушителите на правилата и мерките за пожарна безопасност се налагат глоби, съгласно законови и подзаконови актове, описани в информацията "САНКЦИИ".
          Пълният текст на общинската наредба, заповеди на кмета на общината и на областния управител за пожарна безопасност можете да откриете в сайт на общината: www.alfatar.egov.bg 
Разпоредителни актове, издадени от органи на изпълнителната власт /подстраница община Алфатар/Разпоредителни актове, издадени от органи на изпълнителната власт.