Учебен сбор на кмета на общината

17/3/2015
    На 17.03.2014г. от 10,00 часа в ритуалната зала на община Алфатар се проведе учебно-методически сбор (УМС) на кмета на общината с тема:
„Отчет-анализ на дейността на общинската администрация по защитата при бедствия през 2014г. и планиране на мероприятия по защитата при бедствия в община Алфатар през 2015г. Разглеждане (усвояване) на плана за защита при наводнения.
Планът за защита при наводнения е част от плана за защита при бедствия на общината, приет с Решение № 158, по протокол № 20/27.12.2012г. на Общински съвет-Алфатар.
В учебно-методическия сбор участваха: членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, определени със заповед № РД-005 от 05.01.2015г. на кмета на общината; кметове на кметства и кметски наместници в общината; служители в община Алфатар и гости: Тодор Димитров – началник на група ППД в РДПБЗН-Силистра и Явор Минков – инспектор в група ППД към същата дирекция.
Провеждането на УМС е част от дейностите заложени в годишния план на мероприятията за защита при бедствия в община Алфатар през 2015г.
Основните изводи от учебния сбор:
1.По извършената дейност за защита при бедствия през 2014г.:
- през 2014г.в община Алфатар няма регистрирани бедствия.
- въведен е в изпълнение общинският план за защита при бедствия на община Алфатар, в частта „Защита при снежни бури, снегонавяване и обледяване” от 29.01.2014г. до 31.01.2014г.
- в общината са получени средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане в размер 149 227лв.
- Доброволно формирование – Алфатар в състав от 5 доброволеца /работници в общината/ участва в неотложни дейности при зимни условия; гасене на запалени сухи треви в полския фонд и стърнища; подпомагане на РС ПБЗН при гасене на пожари на къщи в гр.Алфатар, т.е. има 5 участия на доброволното формирование, които са регистрирани към Оперативния център на РДПБЗН-Силистра  или общо 24 часа и 40 минути. Извън Доброволците са застраховани и преминали обучение по задължителните модули. Но по-ранен етап са осигурени с работно облекло и лични предпазни средства. Поради това, че на територията на общината няма участък на ПБЗН, доброволното формирование на общината е единственият орган за своевременно извършване на неотложни дейности за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях - до пристигане на специализираните сили на РДПБЗН и РСПБЗН-Силистра.
- Проведени са обучения и тренировки с дежурните при ОбСС и служителите в общината, които имат задължения по защитата при бедствия.
2.По планираната дейност за защита при бедствия през 2015г.:
-  През 2015 г. са планирани като превантивна дейност освен учебно-методически сбор на кмета на общината, щабна тренировка, общинско учение и обучение на служителите. Обучението на населението, съгласно закона за защита при бедствия е по желание /в сайта на общината се публикува информация за действие при различни бедствия - в сектор „Защита на населението при бедствия/ .
- Актуализация на плана за защита при бедствия.
- Поддържане, профилактика и контрол на съоръжения: противопожарни хидранти, водосъбирателна дига и отводнителни канали; водни обекти;
-Обработка на индивидуалните средства за защита.
Превантивната дейност в защита при бедствия през 2015г. ще бъде приоритет. Превенцията - подготовката на щаба и служителите, поддържането на съоръженията спестява в пъти повече средства в сравнение с разходите, които се извършват след бедствие, пожар или извънредна обстановка, при които не е извършена превантивната дейност.